• អត្ថប្រយោជន៍នៃការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ

  • អំណាចនៃការអធិស្ឋាននិងរបៀបពង្រឹងជីវិតនៃការអធិស្ឋានរបស់អ្នក

  • អំណោយ​នៃ​ការ​អភ័យទោស និង​ការ​បោះបង់​ចោល​ការ​អាក់អន់ចិត្ត

  • សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងការស្ដារឡើងវិញ៖ ការចាត់តាំងរបស់ពេត្រុស